Referat bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2022

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10. oktober 2022 i TIK’s lokaler.

Tilstede: Doris, Tina, Kaj og Jørgen.

Afbud: Jørgen W. O.

Pkt. 1: Valg af referent.

Jørgen blev valgt.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser.

Pkt. 3: Nyt fra Formand.

  • Doris meddelte, at klubben har fået en del indmeldelser, men at et par enkelte desværre også har udmeldt sig. P.t. er vi 67 medlemmer.
  • En af de udmeldte er vores webmaster. Der skal derfor findes en ny webmaster. Det undersøges blandt medlemmerne om nogen kan hjælpe med opgaven.
  • I relation til vores nye medlemsdatabase Conventus, er der brug for et mindre genopfriskningskursus. Prisen er 600,- kr., som det blev besluttet at søge Høje Taastrup Kommune om midler til.

Pkt. 4: Besøg af Karsten Weikop – vores kontaktperson i hoved TIK.

Karsten Weikop kommer til næste møde d. 14. november.

Pkt. 5: Tilkøb af tilmelding og betaling af kontingent via hjemmeside.

Doris fremlagde forslag om at tilkøbe en funktion i medlemsdatabasen Conventus, som gør det muligt, at modtage nye indmeldelser og kontingentbetalinger fra eksisterende medlemmer samt registrere det i regnskabet automatisk. Funktionen koster 1.200,- kr. årligt. Bestyrelsen drøftede forslaget og fandt at funktionen vil lette arbejdet med regnskabet væsentligt. Det blev derfor vedtaget at tilkøbe funktionen.

Pkt. 6: Økonomi og Budget.

P.t. har klubben ca. 69.000,- kr. indestående i banken.

Pkt. 7: Evaluering af arrangementer.

  • Tour de Como 2022. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på turen. Tilbagemeldingerne går bl.a. på den gode service, servicebilen, chaufføren, kvaliteten af hotellerne og forplejningen. Der er flere deltager der har forespurgt til en tilsvarende tur i 2023. Jørgen meddelte, at han med baggrund i tilkendegivelserne snares vil udsende forslag til tilsvarende tur i 2023 i Italien. Måske ikke samme ruter, men med tilsvarende koncept og prisniveau.
  • Klumesterskabet d. 17. september. Mathias Quist blev ny klubmester. Tillykke fra bestyrelsen. Ruten var den velkendte ved Ada bakken. Der er modtaget mange positive tilkendegivelser for arrangementet. Især bemærkedes det, at klubben havde medbragt pavillon og vimpel, hvilket var med til at skabe en fin stemning ved mål området. Doris orienterede om arbejde og problemerne op til løbet mht. at skaffe frivillige til tidtagning. Det var dog lykkedes til sidst. Bestyrelsen drøftede næste års klubmesterskab. Der fremkom flere forslag, der vil blive undersøgt nærmere

Pkt. 8: Spinning.

Doris meddelte, at spinning sæsonen er i gang. Dog havde der været lidt tvivl om opstart tidspunktet, som dog endte med at være d. 4. oktober. M.h.p. kommende sæsoner vil spørgsmålet om tidspunktet for opstart primo oktober eller primo november blive drøftet på næste møde.

Pkt. 9: Tøj.

Jørgen iværksætter ny bestillingsrunde, idet der mindst skal bestilles 10 enheder før en produktion kan opstartes.

Pkt. 10: Evt.

Doris redegjorde for muligheden via klubbens FB-gruppe, at byde nye medlemmer velkommen. Bestyrelsen var enig i, at dette var en god ide.

Doris forespurgte til, hvorvidt det var muligt, at få Gert Caspersen, der var guide på Tour de Como 2022, at komme til en klubaften og undervise i brugen af Garmin GPS, da han tilsyneladende vidste en de om dette. Jørgen undersøger hos Gert.

Med baggrund i et indlæg på FB, der havde karakter af egentlig henvendelse/forespørgsel til bestyrelsen, blev det fastslået, at henvendelser til bestyrelsen bør foregå via mail og ikke som opslag på FB.

 

Ref: Jørgen Hansen.