Vedtægter

 1. §10 blev ændret ved generalforsamlingen 2003
 2. Klubbens navn blev ændret fra TIK-Motionscykling til Taastrup TIK-Motionscykling ved generalforsamlingen 2005
 3. §10 blev ændret ved generalforsamlingen 2010
 4. §7 blev ændret ved generalforsamlingen 2011
 5. §11 blev ændret ved generalforsamlingen 2011
 6. §7 blev ændret ved generalforsamlingen 2013
 7. §13 blev tilføjet ved generalforsamlingen 2013
 8. Alle § ændret ved generalforsamlingen 2014
 9. §9 blev ændret ved generalforsamlingen 2015, se referat.
 10. §9 blev ændret ved generalforsamlingen 2016, se referat.
 11. $9 blev ændret ved generalforsamlingen 2018, se referat.
 12. $11 blev ændret ved generalforsamlingen 2018, se referat.
 13. §9 blev ændret ved generalforsamlingen 2022, se referat

 

§1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Taastrup TIK-Motionscykling. Klubben er stiftet i 1999. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

§2. Formål

Klubbens formål er at fremme motionscykelsporten i Taastrup og omegn, samt at varetage sine medlemmers sportslige interesser. Klubben henvender sig til motionscyklister på alle niveauer, der kører på landevejsracercykler. Med udgangspunkt i motionscyklingen skal klubben medvirke til at fremme fællesskabet og det sociale liv i klubben.

§3. Foreningens regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.

§4. Organisatorisk tilknytning

Afdelingen er underlagt TIK’s vedtægter og bestemmelser og derigennem tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund. Afdelingens adresse er Taastrup TIK-Motionscykling, klubhuset, Parkvej 78, 2630 Taastrup.

§5. Medlemskab

Enhver som er fyldt 18 år, og som kan tilslutte sig klubbens formål og anmoder om medlemskab, kan blive medlem af Taastrup TIK-Motionscykling, såfremt der ikke foreligger eksklusion af TIK. Bestyrelsen kan dispensere fra alderskriteriet, efter en individuel vurdering, dog kan der ikke optages medlemmer under 16 år.

Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for igangværende sæson.

Udmeldelse kan alene ske ved skriftlig henvendelse (mail) til klubbens kasserer. Udmeldelse medfører ikke hverken hel eller delvis refundering af betalt kontingent.

§6. Eksklusion

Enhver, som ved dårlig eller usportslig optræden skader klubbens navn og rygte, eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, herunder er i økonomisk restance overfor klubben, kan af bestyrelsen ved almindeligt flertal udelukkes midlertidigt eller permanent. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Ved permanent udelukkelse kan medlemmet anmode om, at sagens afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme stemmemajoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Ved midlertidig udelukkelse kan medlemmet søge om genoptagelse ved førstkommende generalforsamling efter udelukkelsesperiodens afslutning.

§7. Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales en gang årligt, første gang umiddelbart efter indmeldelse.

Bestyrelsen har i forbindelse med den ordinære generalforsamling mulighed for at foreslå, at der skal opkræves indmeldelsesgebyr.

Kontingentet dækker perioden 1. marts – 28. februar. Kontingentet forfalder til betaling umiddelbart efter kontingentfastsættelsen på den ordinære generalforsamling og senest 15. Marts.

§8. Restance

Restance af enhver art udelukker medlemmet fra klubbens aktiviteter og medfører sletning af medlemmet fra medlemslisten.

§9. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling således:

1 Formand som vælges for 2 år i lige årstal.
1 Næstformand som vælges for 2 år i ulige årstal.
1 Kasserer som vælges for 2 år i ulige årstal.
1 Bestyrelsesmedlem som vælges for 2 år i lige år.
1 Bestyrelsesmedlem som vælges for 2 år i ulige år.
1 Suppleant som vælges for 1 år.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, samt når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Det tilstræbes at afholde minimum 4 møder årligt, fordelt med 1 møde pr. kvartal.

Suppleant deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen fordeler indbyrdes samtlige opgaver. Repræsentanter til udvalg i henhold til TIK’s hovedvedtægter udpeges af bestyrelsen. Ved alle møder tages der beslutningsreferat, som offentliggøres på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved evt. stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af minimum to bestyrelsesmedlemmer i forening, formanden og kassereren.

Formanden er berettiget til, i sager der af karakter er uopsættelige, at beslutte på bestyrelsens vegne. Sådanne beslutninger bringes til bestyrelsens kendskab uden ugrundet ophold, ved mail eller personligoplysning.

Bestyrelsen er ulønnet, men har ret til rimelige diætudgifter ved møderne.

§10. Nedsættelse af udvalg

Der kan nedsættes udvalg efter behov. Der skal udarbejdes beskrivelse af eventuelle faste udvalgs opgaver, budget, arbejde, og sammensætning. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at godkende et hvert af bestyrelsen nedsat udvalgs planer for projekter samt budget.

§11. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes ordinært med 14 dages varsel ved udsendelse af email til medlemmerne. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer kræver dette. Ved personvalg dog på forlangende. Skal mere end én plads besættes ved samme afstemning, får hver stemmeberettiget én stemme for hver plads, der stemmes om. En kandidat kan dog ikke modtage mere end én stemme fra hver stemmeberettiget.

Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan tillige invitere ikke-medlemmer til deltagelse på generalforsamlingen, disse har imidlertid ikke stemmeret.

Stemmeret kræver, at medlemmet inden den 31. december i året før generalforsamlingen er registreret som medlem i foreningens medlemsdatabase og, at vedkommende ikke er i nogen form for restance overfor klubben på datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra afstemning om forslag til vedtægtsændring, hvortil kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling skal omfatte:

   1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
   2. Bestyrelsens beretning for Taastrup TIK-Motionscykling ved formanden.
   3. Godkendelse af revideret regnskab ved kassereren.
   4. Godkendelse af budget herunder fastsættelse af årets kontingent.
   5. Behandling af indkommende forslag, herunder optagelse af tidligere ekskluderede medlemmer.
   6. Valg til bestyrelse.
   7. Valg af 2 suppleanter.
   8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   9. Eventuelt.

Et medlem kan vælges, selv om vedkommende ikke er til stede, såfremt der foreligger skriftlig accept fra den pågældende. Beslutninger der træffes på generalforsamlingen har virkning umiddelbart efter afstemningen, med mindre andet fremgår af beslutningsforslaget.

§12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 1/5 af klubbens medlemmer eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer forelægger bestyrelsen skriftlig krav herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesfrist og fremgangsmåde for ekstraordinær generalforsamling er som for ordinær generalforsamling.

§13. Regnskab og revision

Kasseren fører klubbens regnskab, der skal afsluttes inden generalforsamlingen. Det afsluttede regnskab skal derefter overgives til klubbens revisorer, der efter godkendelse bringer dette til klubbens formand.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor, og 1 suppleant, som er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted, dog maksimalt 5 år i træk. Revisoren gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens anordninger. Revisoren forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver og forpligtelser er tilstede og værdiansat rimeligt, samt forvisser sig om, at der er redelig dokumentation for årets afholdte omkostninger og registrerede indtægter. Revisorerne har til enhver tid adgang til at foretage kasseeftersyn.

§ 14. Formue

Klubbens formue administreres af bestyrelsen. Formuen søges forrentet til bedst mulige kontorente hos klubbens valgte bankforbindelse. Formuen skal anvendes i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf (§2). Der kan i et enkeltstående regnskabsår ikke disponeres over mere end halvdelen af formuen uden at dette forelægges generalforsamlingen og her godkendes med simpelt flertal.

§15. Opløsning af Taastrup TIK-Motionscykling

I tilfælde af opløsning af afdelingen eller udtræden af TIK overgår afdelingens evt. formue og aktiver til TIK. Formue og aktiver skal dog henligge i 5 år til brug for afdelingens genoprettelse. Efter 5 år kan TIK’s forretningsudvalg anvende midlerne til andre formål.

§16. Sikkerhed

Det er obligatorisk at køre med cykelhjelm i klubregi. Der må ikke anvendes hovedtelefoner, earplugs eller lign. som aktivt kan dæmpe udefra kommende lyd. Det er forbudt at snakke i mobiltelefon under kørsel. Alle har ansvar for at medvirke til at færdselsloven overholdes og kørsel i klubregi eller i klubbens tøj foregår på en måde, som ikke bringer klubben i miskredit. Medlemmer (samt prøve-medlemmer/gæster) som overtræder ovenstående, bortvises fra træning/løb.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. Januar 2015.