Bestyrelsesmøde referat oktober 2023

Taastrup TIK-Motionscykling
Referat fra bestyrelsesmøde 11. oktober 2023

Tilstede:
Formand: Doris B. Hansen
Kasserer: Jørgen Hansen
Næstformand: Jørgen Ovesen
Afbud, ej mødt op:
Medlem: Tina Gensøe
Medlem: Kaj Laursen
Suppleant: Gitte Jacobsen

1) Godkendelse af forrige referat.
 – Godkendt uden yderligere kommentarer.
2) Godkendelse af dagsorden.
 – Godkendt.
3) Nyt fra Formanden.
 – Vi har fået en henvendelse fra chefen for kommunens beskæftigelsestilbud Lars Skov.
Han har henvendt sig for at bede om lov til at bruge noget af Bøgegården i dagtimerne til et
beskæftigelsestilbud.
Vi har givet tilsagn til ham om at det må de gerne, Doris har dog også spurgt Senior klubben om det
var i orden, hvilket formand Jens var med på.

Leif har kommet med to forespørgsler.
a) Forslag om en afsluttende social sommertur, afsluttende med kaffe og wienerbrød betalt af
klubben.
b) Forslag om MTB/Gravel træning lørdage.
Begge forslag har bestyrelsen godkendt, om første forslag kan man se under punkt 9.

4) Evaluering af Italienstur som oplæg måske november.
 – November klubaftenen som bliver onsdag 15/11 vil Jørgen H. vise billeder fra årets Italiens tur samt
berette om denne, samt komme med et oplæg til en ny Italiens tur i efteråret 2024.
Tøj vil kunne bestilles på denne aften, bestyrelsen overvejer om der skal gives tilskud til tøj denne
gang.
5) Tilskud til løb.
 – Kun Tina Gensø har anmodet om tilskud til et løb, vi skal sørge for at Tina får sine penge.
6) Antal medlemmer i TIK – kontingenter – Regnskab.
Jørgen H. gennemgik regnskabet, som så fint ud. Vi er 68 – 71 medlemmer, dette tal var ikke helt
opgjort, men vi kan konstatere at medlemstallet er stabilt.
7) Emner til klubaften.
 – Vi opfordre medlemmerne til at komme med forslag til hvad der skal ske på klubaftenerne.
December klubaftenen står dog i julens tegn, hvor der bydes på glögg og æbleskiver, samt
røverhistorier fra landevejen.
8) Evaluering klubmesterskab.
 – Der var 13 deltagere, og alt gik fint.
Vi vil tage dette punkt ved næste møde, når der er flere mødt op.
Vi skal se på at der tidligt på sæsonen aftales hvem der er ansvarlig for klubmesterskabet og om det
bør være aftalt hvem som gør hvad så tidligt som muligt, og om vi skal have at vinderpokalen
indgraveres.
9) Evaluering af afslutningstur sæson 2023.
 – Der var rigtig mange med, og alle var meget glade for de 64 km. Med afslutning på Grennessminde,
hvor vi fik kaffe og wienerbrød. Der skal lyde en stor ros til Leif som havde lavet en flot rute der
snoede sig rundt på landevejene i nærområdet.
10) Opdatering af hjemmeside.
 – Jørgen O. lovede at se på denne, så vi kan få den opdateret. Jørgen O. kontakter Tina Gensøe for at
få adgang til at kunne rette hjemmesiden.
11) Spørge medlemmer ind til starttidspunkt i sommersæson.
 – Vi skal have spurgt alle medlemmer, via Facebook eller e-mail om hvilket tidspunkt vi skal starte
tirsdag og torsdags træningen om sommeren, skal det være 17:30 eller som nu 18:00.
Tina Gensøe vil stå for denne undersøgelse.
12) Eventuelt.
 – Vi skal have fastsat Bestyrelsesmøde datoer og klubaften datoer.
Pt. blev det fastsat at november og december mødet bliver onsdage og det samme for klubaften.
I starten af det nye år vil vi fastsætte dagene for den nye sæson.
Bestyrelsesmøde og Klubaften onsdag d. 15. november, mht. december skal Doris undersøge
hvilken onsdag der er ledigt i lokalet