Indkaldelse til generalforsamling 2023

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Taastrup TIK-Motionscykling

Mandag den 13. februar 2023, kl. 19.00 i TIK`s Klubhus Parkvej 78.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for 2022 ved formand Doris Bønløkke Hansen.
4. Godkendelse af revideret regnskab ved bestyrelsesmedlem Jørgen             Hansen.
5. Godkendelse af budget for 2022, herunder fastsættelse af kontingent         ved bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen.
6. Behandling af indkomne forslag.
     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til         bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen på:                       tikmotionscykling@gmail.com
7. Valg til bestyrelsen:
    Formand: Doris B. Hansen (Ikke på valg) Vælges for 2 år i lige.
    Næstformand: Jørgen W. Ovesen (villig til genvalg) Vælges for 2 år på      ulige år.
    Kasserer: Nyvalg. Best. foreslår Jørgen Hansen Vælges for 2 år på              ulige år.
    Bestyrelsesmedlem: Tina Gensø (villig til genvalg) Vælges for 2 år på        ulige år.
    Bestyrelsesmedlem: Nyvalg. Best. foreslår Kaj Laursen Vælges for 1 år      (2 år på lige år)
    Suppleant: Ikke besat. Kaj Laursen afgår. Vælges for 1 år ad gangen.
8. Valg af revisor for 1 år og revisorsuppleant for 1 år (max 5 år i træk)
     Revisor: Steen Dolberg (villig til genvalg). Valgt 1. gang i 2021.
     Revisorsuppleant: Ikke besat. John Christensen afgår Valgt 1. gang I           2021.
9. Evt.

Bestyrelsen, den 23 januar 2023